Allmänna Bestämmelser

Dessa Allmänna bestämmelser är avsedda att användas till orderbekräftelse BytTapet.se. Dessa Allmänna bestämmelser gäller om inte annat angivits i orderbekräftelse och är utarbetade av BytTapet.se tillsammans med Konsumentverket.

1. Personuppgiftsbehandling

Företaget är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av Konsumentens personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning som kontrollerar insamling och användning av uppgifter gällande individer (personuppgifter). Företaget samlar in och behandlar Konsumentens personuppgifter angivna i detta avtal, i syfte att ingå, administrera och fullgöra Avtalet, samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Företaget. Företaget kan avseende behandling av personuppgifter för ovan angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden. Företaget kan komma att lämna ut Konsumentens personuppgifter till utomstående parter såsom serviceföretag, samarbetspartners, myndigheter, företag som ombesörjer betallösningar, IT-leverantörer, eller andra underleverantörer. Sådan överföring sker för att fullgöra Företagets förpliktelser enligt avtal med Konsumenten, för att Företaget ska fullgöra en lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol. Företaget kan även komma att lämna ut Konsumentens personuppgifter till koncernföretag om Företaget har ett berättigat intresse av att lämna ut uppgifterna till sådan part. Därutöver kan personuppgifterna komma att lämnas till kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Företaget är ansvarig för att all eventuell behandling av personuppgifter som genomförs av tredje part sker enligt bestämmelser vid var tid gällande lagar och endast för de ändamål som beskrivits i detta avsnitt. För det fall uppgifterna delas med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. Konsumenten har rätt att kostnadsfritt få information om, och tillgång till, sina personuppgifter. Konsumenten har även rätt till rättelse av sina uppgifter, och rätt till radering och begränsning av sina personuppgifter, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen. Företaget kommer att lagra och behandla Konsumentens personuppgifter under den tid Avtalet löper, under eventuell ansvarstid, samt enligt vad som följer av lag. Om Konsumenten har några frågor eller invändningar angående Företagets hantering av personuppgifter är Konsumenten välkommen att kontakta Företaget på kontaktuppgifter angivna i detta Avtal. Konsumenten har alltid rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, www.datainspektionen.se, avseende Företagets hantering av personuppgifter.

2. Tillämplighet.

Konsumenttjänstlagen (1985:716) innehåller utförliga, till stor del tvingande, regler om företags och konsumenters rättigheter och skyldigheter. De följande bestämmelserna anknyter till och kompletteras av konsumenttjänstlagen, Dessa bestämmelser gäller för konsumententreprenader m.a.o. ombyggnad och reparationer på en- och två familjshus.

3. Tjänstens utförande.

Företaget ska utföra tjänsten fackmässigt. Företaget ska också med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med konsumenten i den utsträckning som det behövs och är möjligt.

4. I iordningställande.

Om inte annat överenskommits åligger det konsumenten att genom att t.ex. flytta bohag och andra föremål tillse att arbetsplatsen är i sådant skick att uppdraget kan utföras på ett rationellt sätt.

5. Arbetets avbrytande m.m

Om det sedan tjänsten har börjat utföras visar sig att den inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten eller att priset för tjänsten kan bli betydligt högre än konsumenten hade kunnat räkna med ska företaget underrätta konsumenten om förhållandet och begära konsumentens anvisningar. Kan konsumenten inte anträffas eller lämnar han av annan orsak inte företaget anvisningar Inom rimlig tid ska arbetet avbrytas. Företaget får dock fullfölja arbetet, om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten ändå önskar få tjänsten utförd. Avbryter företaget påbörjat arbete har företaget rätt till ersättning för extra kostnader enligt punkt 14. Medför avbrottet väsentlig olägenhet för företaget får företaget häva avtalet i enlighet med konsumenttjänstlagen.

6. Tilläggsarbete.

Om det, när tjänsten utförs, framkommer behov av arbete, som på grund av sambandet med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta (tilläggsarbete)ska företaget underrätta konsumenten härom för att begära konsumentens anvisningar. Med tilläggsarbete, enligt föregående stycke, likställs arbete som föranleds av att uppgifter m.m. som konsumenten svarar för inte är riktiga, att arbetsområdet eller andra förhållanden av betydelse avviker från vad företaget haft rätt att förutsätta, eller att förhållandena i övrigt inte är sådana som de kunnat antas vara vid en fackmässig bedömning.
Om konsumenten inte anträffas eller lämnar anvisningar inom rimlig tid får företaget utföra tilläggsarbetet, om kostnaderna härför inte överstiger 15% av priset för den beställda tjänsten. Företaget har under motsvarande förutsättningar dock rätt att utföra tilläggsarbetet om kostnaderna härför är obetydliga. Företaget får också utföra tilläggsarbete om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget.

7. Tidsförlängning.

Företaget har rätt till skälig tidsförlängning, om del hindras att påbörja, fortsätta eller avsluta uppdraget på grund av myndighets åtgärd, krig, förstärkt försvarsberedskap, eldsvåda, allmän brist på arbetskraft, material eller energi, strejk. lockout, för orten osedvanliga och på arbetena särskilt ogynnsamt inverkande väderleksförhål-landen eller annan omständighet av lika ingripande beskaffenhet, som företaget inte råder över och inte heller bort räkna med och vars menliga inverkan företaget inte rimligen kunnat förebygga eller undanröja. Företaget har vidare rätt till skälig tidsförlängning om företaget blir skyldigt att utföra arbete utöver vad det rimligen bort förutsätta på grund av ändrade lagar, författningar, föreskrifter och normer. Företaget ska så snart som möjligt underrätta konsumenten om omständighet uppkommer som berättigar till lidsförlängning.
Kontraktsarbetena ska vara tillgängliga för slutbesiktning vid kontraktstidens utgång. Kontraktstiden ska förlängas eller avkortas I den utsträckning ändringar och tilläggsarbeten föranleder ökad eller minskad tidsåtgång.

8. Företagets dröjsmål.

Om uppdraget inte avslutas Inom överenskommen tid – eller, om tid inte överenskommits, inom skälig tid – och detta inte beror på förhållande på konsumentens sida svarar företaget för dröjsmålet. Dröjsmål föreligger också om företaget inte iakttar en överenskommen tid för att påbörja tjänsten eller för ett arbetes framskridande, Dröjsmål föreligger dock inte om företaget har rätt till tidsförlängning enligt punkt 7.

9. Fel hos tjänsten.

Frågan om tjänsten är felaktig regleras utförligt i konsumenttjänstlagen. Företag anslutet till Måleriföretagen lämnar en Nöjd-Kund-Garanti för utfört arbete. För information om villkor m.m. för garantins giltighet se www.maleriforetagen.se eller bifogat informationsblad. Försämras resultatet efter garantitidens utgång är det konsumentens sak att visa att försämringen beror på att tjänsten varit felaktig.

10. Reklamation vid fel och dröjsmål.

Anmärkningar mot arbetets utförande ska göras inom skälig tid efter det att konsumenten märkt eller bort märka felet. En anmärkning som görs inom två månader efter det att konsumenten märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamation får dock inte ske senare än tio år eller, i fråga om annat arbete än arbete på byggnader eller andra fasta saker, tre år efter det att uppdraget avslutades. Har uppdraget avslutats, får konsumenten häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av ett dröjsmål endast under förutsättning att han senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat företaget om att han vill åberopa dröjsmålet.

11. Påföljder vid dröjsmål.

Vid dröjsmål på företagets sida kan konsumenten, i enlighet med konsumenttjänstlagen, kräva att näringsidkaren utför tjänsten, hålla inne betalning eller häva avtalet. Företaget kan vara skyldigt att betala skadestånd enligt punkt 14.

12. Avhjälpande.

Företaget åtar sig att, inom skälig tid efter det att konsumenten gett företaget tillfälle till det, kostnadsfritt avhjälpa sådana fel hos tjänsten för vilka företaget ansvarar. Åtagandet gäller dock inte om avhjälpandet medför olägenheter eller kostnader som är oskäligt stora för företaget i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Konsumenten har att själv stå för sådana kostnader som skulle ha uppkommit även om tjänsten hade utförts felfritt. Företaget har rätt att avhjälpa felet självt eller genom att anlita ett annat företag. Konsumenten är så långt det är möjligt skyldig att medverka till att ett avhjälpande Inte medför onödiga kostnader för företaget. Konsumenten får avböja avhjälpande om han har särskilda skål härtill.

13. Andra påföljder vid fel.

Om felet inte avhjälps enligt punkt 12 får konsumenten göra avdrag på priset eller, under de i konsumenttjänstlagen angivna förutsättningarna, häva avtalet. Företaget kan vara skyldigt att betala skadestånd enligt punkt 14. Vid fel hos tjänsten får konsumenten innehålla så mycket av betalningen som ger honom säkerhet för hans krav på grund av felet.

14. Skadestånd.

Konsumenten har under i konsumenttjänstlagen angivna förutsättningar rätt till ersättning för skada – t.ex. utgifter och förluster – som åsamkats honom genom fel eller dröjsmål. Företaget ska också under i konsumenttjänstlagen angivna förutsättningar ersätta skada på konsumentens egendom. Skadestånd omfattar dock ej ersättning för förlust i näringsverksamhet. Konsumenten ska så långt det är möjligt vidta åtgärder för att
begränsa verkningarna av skadan.

15. Pristillägg.

Har företaget utfört tilläggsarbete enligt punkt 6 ovan eller har tjänsten fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till konsumenten och som företaget inte bort förutse när avtalet ingicks har företaget rätt till pristillägg.

16. Konsumentens avbeställningsrätt.

Konsumenten har rätt att avbeställa en tjänst innan den avslutats mot ersättning till företaget enligt konsumenttjänstlagens bestämmelser, Avbeställer konsumenten har BytTapet.se rätt till avbeställningsersättning om avtal därom träffats.

17. Ungefärligt pris.

En ungefärlig prisuppgift omfattar endast de arbeten och antaganden som anges under rubriken. Anbudets omfattning i anbudsformuläret. Priset får inte överstiga prisuppgiften med mer än 15%, om inte annat överenskommits samt om inte företagaren har rätt till ersättning utöver kontraktssumman enligt dessa allmänna bestämmelser eller konsumenttjänstlagen.

18. Få först. Betala sen.

Dessa villkor för faktura gäller mellan dig och denna butik när du handlar varor, biljetter eller tjänster och du valt att betala med faktura.
När du väljer att betala med faktura erbjuder vi dig möjligheten att betala 30 dagar från dess att vi skickat varorna eller biljetterna för leverans, eller från tillgängligt datum för tjänsterna eller digitalt material. Vi överlåter vårt krav på betalning för ditt köp till Klarna Bank AB (“Klarna”). Klarna kommer att skicka en betalningsinstruktion till dig där du ska betala direkt till Klarna. För kontaktuppgifter och ytterligare information om Klarna, gå till klarna.se.
Om du tidigare valt att ansluta dig till tjänsten Månadsfaktura kommer fakturan istället att inkluderas i din månadsfaktura i enlighet med de villkor som gäller för Månadsfaktura.

Kostnader och avgifter
Vi tar ut en fakturaavgift om 0 kr per köp. Vid sen betalning skickas en påminnelse ut till dig där du åläggs att betala en påminnelseavgift. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

Kreditprövning och personuppgiftsbehandling
När du väljer att betala med faktura gör Klarna en kreditprövning. Om en kreditupplysning tas kommer du bli underrättad om detta samt få en kopia på kreditupplysningen skickad per post eller e-mail. Vi informerar inte banker eller andra långivare om en eventuell kreditupplysning och det påverkar inte heller din kreditvärdighet/score. Klarna behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden enligt detta avtal och för de övriga syften som redovisas i vår Dataskyddsinformation. Dataskyddsinformationen hittar du här, eller på vår hemsida, och genom att använda Klarnas tjänster så bekräftar du också att du tagit del av denna Dataskyddsinformation. Vi behandlar dina personuppgifter bland annat för att utföra identifikation, kundanalys, kreditprövning, marknadsföring och affärsutveckling. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till utvalda partners (såsom kreditvärderingsinstitut), som kan vara etablerade i en stat utanför EU/EES. Du hittar mer information om vår delning av personuppgifter, dina rättigheter i förhållande till dessa, hur du kan kontakta oss med frågor, eller vända dig till myndighet med klagomål, i Dataskyddsinformationen.

Överlåtelse
Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter eller skyldigheter du har enligt dessa villkor. I den utsträckning som inte annars redan tillåts enligt tillämplig lag, kan Klarna, när som helt, överlåta eller överföra dessa villkor eller de rättigheter och/eller skyldigheter som gäller enligt dessa villkor, dock förutsatt att sådan överföring eller överlåtelse inte är till din nackdel, och inte ändrar de rättigheter och skyldigheter du har enligt dessa villkor.

19. Skattereduktion för ROT

Konsument ska uppge om han/hon avser nyttja RUT/ROT för andra arbeten under tiden som det för avtalet aktuella arbetet pågår. Konsumenten kan bli skyldig alt betala skattereduktionsbeloppet (återstående arbetskostnad) till BytTapet.se. Det gäller om Skatteverket helt eller delvis avstår utbetalning efter BytTapet.se ansökan eller återkräver redan utbetalt skattereduktionsbelopp pga. något som konsumenten är ansvarig för. Betalning till Klarna ske enl. punkt 18.

20. ROT ”särskilt meddelande”

Konsumenten är skyldig att innan tjänsten påbörjas uppvisa ett ”särskilt meddelande” från Skatteverket som visar hur mycket av skattereduktionen som konsumenten utnyttjat under året. Konsumenten har en skyldighet att på uppmaning av BytTapet.se utsedda målerientreprenör uppvisa sådant intyg under pågående arbete. Om konsument underlåter att visa upp sådant särskilt meddelande innebär detta ett skäl för företaget att avbryta tjänsten om konsumenten vill utnyttja ROT i enlighet med faktura modellen.
Om Skatteverket, efter BytTapet.se ansökan, helt eller delvis inte medger utbetalning, eller om Skatteverket återkräver redan utbetalt skattereduktionsbelopp, är konsumenten skyldig att till BytTapet.se betala in återstående del av arbetskostnaden (motsvarande skattereduktionsbeloppet) inom 10 dagar från fakturering om omständigheten härleds från konsumenten. Beloppet ska betalas jämte dröjsmålsränta från och med den dag BytTapet.se skickade in ansökan till Skatteverket, alternativt från den dag som skatteverket krävt återbetalning. Om inte annat avtalats ska faktura betalas inom 10 dagar från mottagandet, om betalning inte sker i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Beställaren försäkrar att han är ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt/ägarlägenhet, samt att beställaren nyttjar densamma. BytTapet.se ska i sin orderbekräftelse särskilt redovisa arbetskostnaden och gentemot Skatteverket även antal timmar. För mer information besök skatteverket här.

21. Tvist.

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser ska parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Tvisten kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden.

  • Få tips och inspiration för vackra hem!
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt

Kom igång med ditt tapetprojekt

Dags för nya tapeter?

Leta bland våra tusentals tapeter och hitta din favorit.

Börja tapetsera